KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Godkjent eller sertifisert lekeapparaet? Hvordan kan nytt utstyr ha avvik?

Hei, vi har fra leverandører av lekeplassutstyr fått forslag til godkjente lekeapparater til noen nye lekeplasser vi skal bygge.  På deres henvisning til hjemmesiden til de som er ansvarlige for dette i Norge - DSB - så bekreftes det at det ikke finnes noen godkjenningsordning for lekeapparater.  Hva er riktig, og hvordan kan da leverandører selge godkjent utstyr?  Og hvordan kan nytt utstyr ha avvik fra kravene?

mvh
Tekninskk sjef
Paul Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Kommune

---------------------------------------

Hei, og takk for gode spørsmål.

Når det gjelder sertifiserte produkter, så presenterer ofte lekeplass-bransjen produktene sine som "godkjent". Noe som antagelig ikke er ment å villede fra leverandørenes side, men heller et uttrykk som har festet seg over år ved bruk av det. 

En godkjenning oppfattes, og er som oftest noe det offentlige utfører, eller noen ganger firmaer på vegne av det offentlige. Det er en sterk bekreftelse på et angitt nivå og en godkjenning har høy anseelse og troverdighet.  At offentlig transport som ferge, fly eller medisiner og helsepersonell er og skal være godkjent tar vi for gitt, og at det ikke er noe slingringsmonn ift krav, sikkerhet osv.

En sertifisering er ingen godkjenning.  Det er normalt utført av et firma, som en bør kunne anta er en uhildet tredjepart uten bindinger til produsenter.  Antar fordi en kjenner tilfeller der eiere av produsent firmaet har egne "side-firmaer" som har utført sertifisering av  produktene i hoved firmaet. Det er heldigvis flere år siden vi har sett det. 
Sertifiserings firmaene utfører "kontroller" av produkter ift om de samsvarer med en standard for dette produktet. Dette er tjenester det konkurreres om fra de som utfører, og som det betales for.  Om sertifiserings firmaet finner at produktet samsvarer med produkt standarden så utstedes en  samsvarserklæring, ofte kalt sertifikat.  Antagelig fordi ordet sertifikat lyder bedre og mer seriøst. Noen hevder at sertifikatene også har tatt hensyn til kravene i lover og forskrifter og risikovurderinger ift det som disse kan kreve - som i Norge. Det er ikke tilfelle da en kun kan sertifisere iht en standard. 
En standard er for øvrig en veileder ift hva som ansees godt nok i en bransje og marked. Som oftest laget av produsentene selv, og er ikke lov og forskrift på produktområdet. I Norge har vi lover og forskrifter som stiller en del strengere krav enn standarden - se f.eks. HER. Standarden er altså ikke tilstrekkelig dekkende ift alle Norske forhold, men for svært mange. Salgsleddene skal sette seg inn i disse reglene, informere om, og forholde seg til de. Se f.eks HER og HER.

I vårt arbeide med kontroll er det ikke sentralt om et produkt er sertifisert eller ikke. Om utstyret er helt nytt produsentlaget eller er et 25 år gammelt «hjemmelaget» et, så utfører vi kontrollen på samme måte og med samme blikk. Erfaring har vist oss at det ene ikke trenger å være noe bedre enn det andre ift kravene. En kan lett bli ovverrasket.

For de som skal kjøpe er sertifisering pr i dag den eneste tredjeparts-dokumentasjonen de kan få ift at utstyr skal samsvare med standarden som gjelder.  Erfaring viser dessverre at det ikke alltid stemmer.   En hel del skyldes at ansvarlige ikke har gjort jobben med å sette seg inn inn i de Norkse kravene som bl.a. frostfare og krav til støtflate på alt utstyr.  Dvs også sandkasser o.a. utstyr som reelt brukes av barn på annen måte en tiltenkt som f.eks. balanselek. Dette er de to områdene vi ser det gjøres oftest feil ift.  
Det er en ganske omfattende informasjonsplikt på en rekke områder leverandører skal sørge for å informere om til de som ønsker å kjøpe produktene, og mange produsenter bør nok sette seg bedre inn i hva lov, forskrifter og også standarden beskriver ift dette i EN1176-1-6

At det kan være avvik på produkter ift standarder de er sertifisert etter så erfarer vi at det som oftest skyldes en eller flere av følgende forhold:
1. At de som har sertifisert produktet ikke har hatt tilstrekkelig erfaring eller kunnskap ift å identifisere avvikene produktet har.
2. At produktet er feilmontert.
3. At produktet er endret fra produsent etter sertifiseringen ble utført.
4. Nye regler har kommet siden utstyret ble sertifisert.