KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Kontroll

Må en kommune ha ekstern lekeplasskontroll?

Lurte på om dere kan svare på følgende som vi skal diskutere på et internt møte i ledelsen her.
Hva utfører dere ift lekeplasseiere sitt behov, og må en kommune eler eire av lekeplasser som velforeninger , grendelag osv ha dette?

mvh
Jxxxx Kxxxxxxx
Driftsleder
xxxx kommune

Svar: Godt spørsmål - det er nok ift den økende kompleksiteten og kravene fra myndighetene at behovet for vår hjelp kommer inn.  Og la oss slå det fast med en gang; det er ikke noe i regelverket dag som sier at ikke «hvem som helst» kan utføre kontroller av lekeplasser og lage et internkontrollsystem.  Dette gjelder for svært mange produktområder.
Se bl.a. direktoratets FAQ side - HER ved «Hvilken rolle har lekeplasskontrollørene».  

Utfordringen er at den som utfører er ansvarlig. Da kommer nok usikkerhet inn. Kan en nok til å utføre og ta ansvaret for det, dersom noe skulle skje?

Eksempelvis kan du skifte bremseklosser på bilen selv.  Om bremsene skulle svikte og du påfører andre skade er du mye mer ansvarlig enn om bilverkstedet har utført jobben. 
Det blir litt på samme måte; mange føler at de ikke kan nok om dette til å kunne ta på seg oppgaver knyttet til dette regelverket. Hvilke regler som gjelder? - se øverst til høyre HER

Eksempelvis utførte vi for en del år kontroll av mange 10-talls lekeplasser fordi en av huskene knakk under bruk, og de hadde hatt egen kontroll hver 6’te måned i over 15 år. Hva hadde skjedd?   Det viste seg at mange av huskene var dårlige, men årsaken til at de ikke hadde oppdaget råten i stativene, var at det ikke sto at de skulle sjekke for råte på kontrollisten.
Alle forstår at; Kontroller blir aldri bedre enn underlaget og kunnskapen til utførende.

Regelverket er blitt svært omfattende sammen med kravene til å dokumentere tilsyn og vedlikehold; at en gjennomfører og kan dokumentere riktige hyppigheter og kontrollpunkter for pålagte «oppgaver».  Virkeligheten er ofte slik at mange ikke har tid, mulighet, eller lyst til å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for dette.  Det har rett og slett utviklet seg til å bli spesialistarbeide som så mye annet.  Om en skulle tilegne seg teorien så må en og ha mye praksis og erfaring for å kunne håndtere dette praktisk ute.

Våre inspektører kontrollerer minst 2000 enheter pr år for å opprettholde kompetansen. De fleste mellom 4 og 5 000.  De følges tett de 3 første årene ift korrigering ift oppgaven og de fleste har lang fartstid.  Vi har jevnlig faglige samlinger osv. Vi ferdigstiller profesjonelle rapporter samme dag som utføringen av kontrollen. Dette sikrer en stor grad av tillit til profesjonell utførelse, også ift at vi er helt uhildet, det gir jevn kvalitet på utføringen og ikke minst er det svært effektivt.
Dette nivået er det få andre – om noen – som klarer følge, og vi ser at vi gjør det langt rimeligere, raskere og etterettelig enn mange kommuner klarer selv.

Håper dette avklarer.

Er det krav om kontroll av leikeplassen? Hvem er ansvarlig?

Hei, vi har flytta inn i eit nytt nabolag med eit felles uteareal med huske, sklie og sandkasse. Det er per d.d. 9 einebustadar med ei velforening. Dette utearealet er satt opp av utbyggar, etter krav frå kommunen. Kven har ansvar for uteområdet? Er det krav om kontroll av leikeplassen?

---

Hei, i forhold til krav om kontroll så kan du lese mer fra DSB's sider HER.

Det er eier – antar at det her er styret i velforeningen og grunneier - som til enhver tid er ansvarlig for at lekeplassutstyr er iht krav – se lekeplassforskriften §16. Viktig at dere får avklart eierforholdet her

Kontrollerer dere andre forhold enn lekeapparater ?

Svar:  Vi gjør ikke dette som standard, men gjorde det tidligere.  Dette kalles tomt & miljø og har kun blitt utført for barnehager - med inngjerdede/avgrensede områder.  Dette innebærer at porter/grinder/gjerder kontrolleres, samt andre forhold på området som inviterer til lek og/eller kan utgjøre risiko. 
Erfaring har vist at uteområdet er et levende område som endrer seg fortløpende hele tiden, og tilstander kan være endret bare dager eller timer etter at vi har vært der.  For at virksomhetene skal ha kontroll med dette, og oppfylle myndighetskravene ved å dokumentere dette, er det inkludert i vårt internkontroll system for uteområdet til de som bestiller det. 
For lekeapparater regnes nye, gamle, egenproduserte installasjoner som er laget med henblikk på kollektiv/individuell lek eller elementer som inviterer til lek. Les mer om regelverket HER

Hvor ofte skal lekeplasser kontrolleres ?

Hva sier loven om pålegg av kontroll av lekeplasser? M.a.o. hvor ofte skal de kommunale lekeplassene i xx kommune kontrolleres?


Svar: Lov og forskrift sier ikke så mye om hvor ofte. Det er i kommentarene og i standarden vi finner noe om dette.  I kommentarene til intern-kontroll-forskriftens § 4 så står det bl.a:

 «innbakt i plikten ligger også at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. en revisjon av hele det systematiske arbeidet».  Dette er ofte oppfattet som et «årlig hoved-ettersyn».

For øvrig er det eier som til enhver tid har ansvar for å oppfylle kravene iht lov og forskrift, se bl.a. lekeplassforskriftens §16, produktkontrolloven og internkontrollforskriften.  Se også direktoratets svar på dette – HER.

Standarden – veilederen som forskriften viser til som minstekrav – sier at det skal være:
- Rutinemessig visuelt ettersyn daglig/ukentlig – gjerne ifbm rutinemessig vedlikehold
- Funksjonsettersyn månedlig/kvartalsvis – gjerne ifbm korrigerende vedlikehold og
- Årlig hovedettersyn – en gang i året – som oftest med påfølgende utføring av tiltak.

Hvorfor skal lekeplasser kontrolleres?

Svar: Det er rart for oss som har jobbet med dette i mange år - synes vi - at vi får slike spørsmål, men det gjør vi ganske ofte.  Det er altså ikke innlysende for mange og det må vi ta inn over oss. 

Lekeplasser skal kontrolleres og ha et oppegående IK-system som sikrer at sikkerhetsegenskapene til utstyret til enhver tid er i orden fordi samfunnet ønsker å forhindre alvorlige ulykker og ménskader som lekeplasser og lekeapparater faktisk har resultert i pga sin utforming. 

Forenklet kan vi si at enkelte utforminger har vist seg uheldige ved at barn kan sette seg fast / henge fast og i verste fall omkomme.  Hvorfor?  Jo; barn har ikke den erfaringen vi voksne har og kan ikke alltid forutse hva som kan skje slik vi ofte gjør - kalt risikovurdering. De leker og utforsker - dvs lærer av å gjøre - kalt "learning by doing" i pedagogikken.  Regelverket (og vi) arbeider med å forhindre; "dying while trying" for å si det sånn.  Barn er og annerledes fysisk enn voksne – bl.a. er hodet større enn kroppen, noe mange ikke vet.

Vi voksne er veldig klar over at vi minst må kunne svømme, og aller helst ha på oss redningsvest når vi er i båt - det kjenner jo ikke barn til. For lekeplassutstyr så er det derfor krav til nivået «redningsvest» før det tas i bruk….

For å illustrere; når du fyrer i vedovnen og 3 år gamle Georg – som er på besøk og ikke er vant med vedovner - kommer løpende mot deg og ovnen, så passer du på at han ikke brenner seg på den. HVORFOR gjør du det?  Døds teit spørsmål tenker du - ja, nettopp - det er litt det vi tenker innledningsvis også :-) - og det er samtidig et viktig spørsmål.
Jo, du har erfaring og vet at det er farlig for Georg, og i tillegg vet du at Georg IKKE vet det - du ivaretar altså hans subjektive sikkerhet - dvs FOR han.  Du har risikovurdert og truffet tiltak – som det heter.
Med lekeapparater er det like ens, for vi står IKKE alltid å passer på hele tiden så vedovnen må være trygg og sikker for barn når du ikke er tilstede. Dette gjør vi ved at lekeplassutstyr ved sin utforming ikke har situasjoner i seg som KAN være farlige, eller har vist seg farlige, og som vi bør kunne forstå at barnet ikke kan forutse. Dette gjelder uansett hvordan de leker, og beskrives i regelverket. Og §1 i lekeplassforskriften er i så henseende godt utformet.

Vi voksne (lekeplasseiere) og samfunnet har gjennom «regelhysteriet» pålagt oss selv - dvs av samfunnet - å følge visse regler for svært mange produkter og tjenester som; biler båter og redningsvester, brannvern, vannsikkerhet osv -  og også lekeplassutstyr.