KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Veiledningsplikt

Godkjent eller sertifisert lekeapparaet? Hvordan kan nytt utstyr ha avvik?

Hei, vi har fra leverandører av lekeplassutstyr fått forslag til godkjente lekeapparater til noen nye lekeplasser vi skal bygge.  På deres henvisning til hjemmesiden til de som er ansvarlige for dette i Norge - DSB - så bekreftes det at det ikke finnes noen godkjenningsordning for lekeapparater.  Hva er riktig, og hvordan kan da leverandører selge godkjent utstyr?  Og hvordan kan nytt utstyr ha avvik fra kravene?

mvh
Teknisk sjef
Paul Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Kommune

---------------------------------------

Hei, og takk for gode spørsmål. Beklager at svaret blir litt langt, for her er det noen sammenhenger som må belyses.

Når det gjelder sertifiserte produkter, så presenterer ofte lekeplass-bransjen produktene sine som "godkjent". Noe som antagelig ikke er ment å villede fra leverandørenes side, men heller et uttrykk som har festet seg over år ved bruk av det. 

En godkjenning er som oftest noe det offentlige utfører, eller noen ganger firmaer på vegne av det offentlige. Det er en sterk bekreftelse på et angitt nivå og en godkjenning har høy anseelse og troverdighet.  At offentlig transport som ferge, fly eller medisiner og helsepersonell er og skal være godkjent tar vi for gitt, og at det ikke er noe slingringsmonn ift krav, sikkerhet osv. Å si at noe er godkjent er i vår kultur sterkt og betryggende.

En sertifisering er ingen godkjenning.  Det er normalt utført av et firma, som en bør kunne forutsette er en uhildet tredjepart uten bindinger til produsenter.  Vi skriver "bør" fordi en kjenner tilfeller der eiere av produksjons firmaet har egne "side-firmaer" som har utført sertifisering av produktene i hoved firmaet. Det er heldigvis flere år siden det ble registret, og er avviklet. 
Sertifiserings firmaer utfører "kontroller" av produkter ift om de samsvarer med en standard for dette produktet. Dette er tjenester det konkurreres om fra de som utfører, og som det betales for.  Om sertifiserings firmaet finner at produktet samsvarer med produkt standarden så utstedes en samsvarserklæring, ofte kalt sertifikat. Antagelig fordi ordet sertifikat lyder bedre og mer seriøst enn f.eks. "samavarserklæring som faktisk beskriver bedre hva det er. Noen hevder at sertifikatene har tatt hensyn til kravene i lover og forskrifter og risikovurderinger ift det som disse kan kreve - som i Norge. Det er ikke tilfelle da en kun kan sertifisere iht en standard. 
En standard er for øvrig en veileder ift hva som ansees godt nok for en produkttype, i en bransje eller marked. Standarden er ofte laget av produsentene selv, og er ikke lov og forskrift på produktområdet (i Norge). I Norge har vi og lover og forskrifter som stiller en del strengere krav enn standarden - se f.eks. HER. Standarden er altså ikke tilstrekkelig dekkende ift alle Norske forhold, men for svært mange. Salgsleddene skal sette seg inn i disse reglene, informere om, og forholde seg til de. Se f.eks HER og HER.

I vårt arbeide med kontroll er det ikke sentralt om et produkt er sertifisert eller ikke. Om utstyret er helt nytt produsentlaget eller er et 25 år gammelt «hjemmelaget» et, så utfører vi kontrollen på samme måte og med samme blikk. Erfaring har vist oss at det ene ikke trenger å være noe bedre enn det andre ift kravene. En kan lett bli overrasket.

For de som skal kjøpe er sertifisering pr i dag den eneste tredjeparts-dokumentasjonen de kan få ift at utstyr skal samsvare med standarden som gjelder og da så nær opp til Norske krav som mulig.  Erfaring viser dessverre at sertifiserte produkter ikke alltid samsvarer med kravene de er sertifisert etter.   En  del skyldes at ansvarlige ikke har gjort jobben med å sette seg inn i de Norske kravene som bl.a. frostfare og krav til støtflate på alt utstyr.  Også sandkasser o.a. utstyr som reelt brukes av barn på annen måte en tiltenkt som f.eks. balanselek (se forskriftens §1 om dette. Dette er de to områdene vi ser det oftest er "feil" ift Norsk forskrift fordi den er strengere mht dette en standarden.  
Det er en ganske omfattende informasjonsplikt på en rekke områder leverandører skal sørge for å informere om til de som ønsker å kjøpe produktene, og mange produsenter bør nok sette seg bedre inn i hva lov, forskrifter og også standarden beskriver ift dette i EN1176-1-6

At det kan være avvik på produkter ift standarder de er sertifisert etter så erfarer vi at det som oftest skyldes en eller flere av følgende forhold:
1. At de som har sertifisert produktet ikke har hatt tilstrekkelig erfaring eller kunnskap ift å identifisere avvikene produktet har.
2. At produktet er feilmontert.
3. At produktet er endret fra produsent etter sertifiseringen ble utført.
4. Nye regler har kommet siden utstyret ble sertifisert.

Ofte der det påvises avvik på sertifisert utstyr svarer produsentene med å vise til sertifiseringen. Vi ser selvfølgelig at vi og kan ta feil noen ganger.  Samtidig har det vist seg at vi frem til nå ikke har tatt vesentlig feil. Standarden er både i 2008 og i 2017 blitt utvidet/presisert, eller endret pga spørsmål og saker fra oss som har kommet til tolkings komitéen.

En sertifisering fungerer dessverre ikke alltid slik den er ment; – å gi en slags type samsvarsgaranti ift at utstyret er iht de krav den er sjekket mot. Det er noen faktiske og praktiske forhold som må stemme hele veien for at resultatet skal bli slik.  Disse er ikke alltid på plass på dette produktområde viser det seg i praksis. Sertifiseringsfirmaer kan åpenbart også gjøre feil - ingen er ufeilbarlig, noe leverandørene også selv burde erkjenne.  

I de fleste bransjer er leverandørene takknemmelighet for å få opplyst at det finnes oversette forhold.  Forhold som ut fra dokumentasjonen og at de er regelkyndige de også - åpenbart må forstå og heller velge å følge opp dette med produsenten og sertifiseringsorganet, og også overfor de kundene som alt har produktet med denne produktfeilen ift det ansvaret som påligger dem ift dette. Dette kan du lese mer om på direktoratets hjemmeside HER om du vil, og du kan sende en bekymringsmelding til dem om dette om du ønsker - HER.  Det er ikke alltid slik i aktivitets og lekeplassutstyrs-bransjen - desverre. 
Heller ikke myndighetene ved DSB ser ut til å ha tilstrekkelig kunnskap om dette ift utstyr som rapporteres inn med dokkumenterte feil.  De velger heller å stole på at sertifseringen er riktig heller enn på de faktisk fysiske dokumenterte forholdene sett i lys av rett kompetanse, og ved dette selv se at sertifiseringen ikke kan være riktig / at det er utført feil ift de fire punktene over.

Ift det faktiske ansvaret med produktene i bruk, så er det hverken tillagt oss eller leverandøren – men dere eiere; Forskriften sier i § 16.Ettersyn og vedlikehold

"Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.»

Håper dette oppklarer!