KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

risiko

Regelgrunnlaget for å påvise vanndybder?

Hei

Ser at på sjekklister står det ofte: "Er overflata godt drenert slik at ein unngår vassdjupn på 10 cm. Finst det lovdata på dette?
Hadde sett stor pris på om de kunne svare meg på dette.

På førehand takk.

Med venleg helsing
Ida 

---

Hei Ida,

Alle lover og forskrifter knyttet til lekeplasser/lekeplassutstyr har et felles formål; å forebygge helseskade. Man kan ikke beskrive alt og alle forhold og situasjoner. Det kan være noe ulike formuleringer, men i korthet handler det om at en skal kartlegge og ha oversikt over risikoforhold ifbm virksomhetens drift iht de regler som gjelder for denne, og på dette grunnlag prioritere og gjøre tiltak for å begrense helseskade (produktkontroll loven, internkontrollforskriften m.fl.).  At det er forbundet med fare for små barn å leke i vann med en viss dybde er for de aller fleste åpenbart. Og små barn kan drukne i relativt små vanndammer.  Graden av fare er selvfølgelig ulik ift barns alder, motorikk, legesituasjon, kognitiv utvikling, og fysiske forhold som temperatur, bekledning, vanndybder osv

Typisk lov og forskrifts hjemmel her vil være interkontrollforskriftens §§ 1 og 5 – og Produktkontrolloven §§ 1 og 3 som du finner via lenker til høyre på vår side HER.

Regelverket sier altså ikke noe spesifikt om nettopp dette. Det kommer fra generelle, overordnede krav og sunn fornuft, og vi har også vi det med vårt IK-system for at slike forhold holdes under oppsikt/evt. at man gjør tiltak som gjør at vannet dreneres bort på de plasser hvor barn kan komme til.  Og da særlig i områder hvor små barn har tilgang og det samtidig er uoversiktlig.

Håper dette svarer på ditt spørsmål.

Er det regler for klatretrær i en barnehage ?

Jeg har et spørsmål som dere kanskje kan hjelpe meg med. Vi har ei bjørk innenforbi gjerdene våre, som står midt på plenen. Denne er kjekk å klatre i, det er bare de eldste som rekker opp til nederste grein men disse kan klare å klatre opp. Er dette noe vi burde ha gjort noe med, saget ned de nederste greinene eller noe? Slik at ungene ikke klarer å klatre i det. Foreløpig er regelen at de ikke får lov å hjelpe hverandre opp (at de som klarer å klatre opp og ned sjøl får lov, og så passer vi voksne på). Er der regler som regulerer dette??

Svar: Det synes som om dere har god innsikt i, og gode tanker rundt dette.  Regelmessig finnes det ikke noe entydig og godt svar på spørsmålet. Kommentarene til §2-4 sier bl.a. "Et tre som står naturlig på lekeplassen omfattes ikke av Lekeplassforskriften. Dette legitimerer allikevel ikke ansvarsfraskrivelse for nødvendige risikovurderinger hos de som (...) er ansvarlige for eller tilrettelegger en lekeplass".

Internkontrollforskriften sier også at dere bør risikovurdere de aktiviteter dere har.

Det er iht direktoratet hensiktsmessig å bruke kravene til lekeplassutstyr / klatring ift å vurdere elementer barn bruker, som ikke er lekeplassutstyr. Der reguleres tilgangen til apparatene (det å komme opp på EGEN hånd) naturlig ift vanskeligheten med å komme opp ved at små barn som har mindre kompetanse ift å ivareta egen sikkerhet, ikke skal komme opp i apparater uten tilstrekkelig beskyttelse mot fall.  Dette er definert som minst 40 cm opp til trinn / 60 cm opp til plattform i apparater.  Barn som på egenhånd klarer å komme opp der det er slik anses regelmessig som store barn. Reglene baserer seg på at kognitiv utvikling henger sammen med den fysiske. Dvs at barna som fysisk klarer å komme opp har tilstrekkelig kompetanse til å forstå risikoene "der oppe" og ivareta seg selv, og de som ikke klarer det fysisk enda ikke er modne for å ta disse risika.

Barn oppfatter normalt at et tre IKKE er et lekeapparat. Trær finnes overalt og har risiko ved lek.  Barn har alltid klatret i trær, og vil alltid gjøre det – vi bør derfor ikke søke å forhindre noe som i utgangspunktet er naturlig (og positivt utviklende osv).  Regelverket er heller IKKE laget for å  ødelegge for barns oppvekstmuligheter og naturlig lek.

Det at det ansvarsmessig er annerledes om et barn klatrer opp i et tre, henger fast , eller faller ned og skader seg innenfor barnehagens aktiviteter enn utenfor, ift en mulig konsekvens, er et tankekors på mange måter.  For konsekvensen er som oftest ganske lik. 

Barn som leker i barnehagen etter stengetid kan og klatre opp og evt skade seg - alle trær har slike muligheter, men det er ikke noe forbud mot trær av den grunn - noe sted!  Så om vi i dette arbeidet nærmer oss å forby natur så er vi nok på feil vei. Naturen har sine risika, som vi voksne kjenner til, og tar ansvar for og søker å overføre til barna - gradvis. Ikke alle barn får lov til alt. Så, hvilke barn (alder) er det som evt leker alene, og hvilke barn har normalt tilsyn?  Og hva er følgelig oppgaven til de ansatte mht aktivitene?

Ift å bruke trær og ha klatring som aktivitet.
Så lenge avstander til elementer de kan tenkes å falle på, og underlag ift rimelighet mht fallhøyde, forutsigbarhet og normal aktsomhet osv er greit og «innenfor» (gjerne kravene for lekeplassutstyr og) det dere mener det er akseptabelt, så burde det være greit. 
Gjør vurderingene skriftelige i internkontrollen, re-vurder de jevnlig ift erfaringene dere gjør, og ha noen enkle rutiner alle kan forholde seg til.

Godt råd: Om greiner skal kappes, så kapp de klin inntil stammen slik at det ikke representerer noen fare mht å henge fast i dette, eller få de i øyne osv.  Og husk at hele grener som er naturlig ettergivende og myke i enden har lang tradisjon for IKKE å skade mennesker!

Les gjerne mer her Om risiko, og barn og natur.

Lykke til med sikkerhets arbeidet!Hvorfor skal lekeplasser kontrolleres?

Svar: Det er rart for oss som har jobbet med dette i mange år - synes vi - at vi får slike spørsmål, men det gjør vi ganske ofte.  Det er altså ikke innlysende for mange og det må vi ta inn over oss. 

Lekeplasser skal kontrolleres og ha et oppegående IK-system som sikrer at sikkerhetsegenskapene til utstyret til enhver tid er i orden fordi samfunnet ønsker å forhindre alvorlige ulykker og ménskader som lekeplasser og lekeapparater faktisk har resultert i pga sin utforming. 

Forenklet kan vi si at enkelte utforminger har vist seg uheldige ved at barn kan sette seg fast / henge fast og i verste fall omkomme.  Hvorfor?  Jo; barn har ikke den erfaringen vi voksne har og kan ikke alltid forutse hva som kan skje slik vi ofte gjør - kalt risikovurdering. De leker og utforsker - dvs lærer av å gjøre - kalt "learning by doing" i pedagogikken.  Regelverket (og vi) arbeider med å forhindre; "dying while trying" for å si det sånn.  Barn er og annerledes fysisk enn voksne – bl.a. er hodet større enn kroppen, noe mange ikke vet.

Vi voksne er veldig klar over at vi minst må kunne svømme, og aller helst ha på oss redningsvest når vi er i båt - det kjenner jo ikke barn til. For lekeplassutstyr så er det derfor krav til nivået «redningsvest» før det tas i bruk….

For å illustrere; når du fyrer i vedovnen og 3 år gamle Georg – som er på besøk og ikke er vant med vedovner - kommer løpende mot deg og ovnen, så passer du på at han ikke brenner seg på den. HVORFOR gjør du det?  Døds teit spørsmål tenker du - ja, nettopp - det er litt det vi tenker innledningsvis også :-) - og det er samtidig et viktig spørsmål.
Jo, du har erfaring og vet at det er farlig for Georg, og i tillegg vet du at Georg IKKE vet det - du ivaretar altså hans subjektive sikkerhet - dvs FOR han.  Du har risikovurdert og truffet tiltak – som det heter.
Med lekeapparater er det like ens, for vi står IKKE alltid å passer på hele tiden så vedovnen må være trygg og sikker for barn når du ikke er tilstede. Dette gjør vi ved at lekeplassutstyr ved sin utforming ikke har situasjoner i seg som KAN være farlige, eller har vist seg farlige, og som vi bør kunne forstå at barnet ikke kan forutse. Dette gjelder uansett hvordan de leker, og beskrives i regelverket. Og §1 i lekeplassforskriften er i så henseende godt utformet.

Vi voksne (lekeplasseiere) og samfunnet har gjennom «regelhysteriet» pålagt oss selv - dvs av samfunnet - å følge visse regler for svært mange produkter og tjenester som; biler båter og redningsvester, brannvern, vannsikkerhet osv -  og også lekeplassutstyr.