KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Kurs-anmeldelser

Fra ulike «felleskurs": Opplæring i lekeplass-sikkerhet»

"Hei, vi har deltatt på deres meget engasjerende og særs matnyttige " fagdag ".....  Dette var i sannhet en dag om dette faget - noe vi overhodet ikke hadde forestilt oss kunne inneholde så mye og være så sammensatt.  Det var overhode ikke mulig å sovne i salen når slik kunnskap og driv legges i en presentasjon.  Masse bilder og gode illustrative historier fortalt med humor og glød holdt oss fremme på stolsetene!  Tusen, tusen takk for deres flotte engasjement på området:-)   

----------------------------

”Alle følte dei fikk opp augene for uteområdet på nytt. Vi kjem til å få nokre gode diskusjoner om uteområdet vårt utover våren”

”Var på kurs med Jan på torsdag. VELDIG nyttig kurs! NÅ skal vi virkelig ta tak i ting, å begynne å jobbe aktivt med rutinene for å sjekke sikkerheten!”

”Jeg har fått mye positivt fra personalet etter kurset. ”Nå vet vi hva vi skal se etter” er noe av det de sier”

”Kursleder var faglig meget god, inspirerende og motiverende med mange gode, tydelige eksempler”

”Vi fikk mange nyttige aha-opplevelser og gode argumenter if.t. sikkerhet”

”Kurset skapte refleksjoner (og det var vi ute etter!) - De syns at du var kunnskapsrik og dyktig og lett å høre på”

”Først og fremst var du engasjerende. Et viktig kurs som virkelig har satt i gang tankene, og mye har vært diskutert i dag i forskjellige settinger og det er vel det vi ønsker å oppnå”

Jeg sitter igjen med det inntrykk av at alle deltakerne var fornøyde og hadde godt utbytte av det som ble presentert. En engasjerende kursholder med klar tale.
{C}

”Et utrolig viktig kurs som trenger en hel dag - Takk for god inspirasjon og tydelighet»

 

------------------------------

Voss kommune:

Voss kommune leigde inn Lekeplasskontrollen til å gjennomføre ein temadag. Eit ynskje var å blåse liv i sikkerhetsarbeidet og å få flest mogelege opp på eit felles nivå i forståing av myndighetskrava til leikeplasser og kva det stiller for krav til intern kontroll og IK for våre virksomheter.  Det var over 40 deltakarar,som bestod av, rektorer, barnehagestyrere, vaktmeistere, driftspersonell samt nokre kommunalt ansvarlige frå Bygg og eigedomsavdelinga som deltok.;

Foredraget var veldig målretta, då det gjekk mykje på sikkethetsprosedyrer; avdekking av farlige feil som er på utstyr og leikeapparat.

Dagen var veldig matnyttig i forhold til behovet.  Leikeplasskontrollens seriøsitet, kunnskap om emnet, og evnen til å formidle og overføre eit klart og tydelig budskap var og veldig bra.  Dagen blei godt gjennomført uten unødig tidsbruk.  At vi tok oss tid til ein heil dag der me la inn eit besøk i Voss barnehage for å sjå ting i praksis, var og veldig bra.  Eg trur att dei fleste fekk god lærdom av den informasjonen som vart gjeve oss. Ein fekk ein god del ”aha” opplevelsar av dette foredraget, som me i ettertid kan dra veldig god nytte av, for å sikra oss mot ulykker.

Ein slik fagdag vil eg anbefala for alle som har ansvar for vedlikehold og drift av leikeplasser-leikeområder på skular og barnehager.

Helsing

Voss Kommune
Tekniske tjenester
Bygg og eigedom.

Nils Frode Bolstad
Oppsynsmann

Telefon - 95262006/56519460

 

Heisann

Vi var 3 stk fra Espira Veldetun som deltok på dette. Veldig lærerikt og inspirerende kurs. Med tanke på at det kan kalles ”tungt” stoff var foredragsholder veldig entusiastisk og fikk formidlet innholdet på en god måte. Pauser, mat (veldig godt og ikke for liteJ) og dagen generelt var innholdsrik og variert. Veldig bra med masse eksempler og bilder.

Mvh
Maria Nordstrand  

ESPIRA Veldetun Barnehage
Maria Nordstrand
Daglig leder
52 83 40 20/928 26 791

 

Naturbarna as i Fredrikstad - Ettermiddags/kvelds-kurs

Takk for en flott og laang kveld med masse nyttig og svært viktige praksisfortellinger. Samt masse informasjon om høyder, støtflater, åpninger med mer. Flott med en runde på uteområdet og lekeplassen i skogen for å bevisstgjøre alle som deler hverdagene sine med barn i Naturbarna
3-tre gode tilbakemeldinger:
Synliggjøringen av enkle metoder til forbedring var godt å bli introdusert for. Flott!
Alle i personalet ble fremhevet som viktige, spesielt assistentene og deres virke i løpet av dagen.
Fint at vi ikke ble presentert for noe som skulle “selges”

3-tre forbedringspunkter:
Et utrolig viktig kurs som trenger en hel dag, dere kunne gitt en klarere tilbakemelding på det! (ikke sikkert vi hadde hørt etter, men nå vet vi!)
Informasjon om at kurset er todelt med en utedel og en innedel.
Internkontrollen kunne fått mindre fokus, vi har et eget system hos oss. Men flott med delen hvor “hele personalet” blir deltakere i internkontrollen. Og synliggjøringen mot brukerne av barnehagen.

Takk for samarbeidet for denne gang!

Vennlig hilsen
Annette Jacobsen
Daglig leder i Naturbarna avd. Lilleng
Lillengveien 12
1621 Gressvik
Tlf. 69390599/ 41647321

 

Mosmarka Barnehage - 4 timers komprimert-kurs for hele personalgruppen.

Hei , Ei lita tilbakemelding på kursdagen.

Det vart ein hektisk dag. Ein del om lover og paragrafer som assistentane ikkje fekk heilt med seg. Viktig for meg og Ped leiarane at dette var med.
Kom over på det praktiske så vart det konkret og håndterbart for alle. Alle kunne kjenne seg igjen i ulike eksempel som vart presentert. Vart kanskje litt mange snorfeste eksempel.
Alle følte dei fekk opp augene for uteområdet på nytt. Vi kjem til å få nokre gode diskusjonar om uteområdet vårt utover våren.
Kurset burde vore på ein heil dag, vart litt for hektisk. Mykje stoff på lite tid. Kanskje kunne det vore ei gruppeoppgåve frå vår eigen barnehage? 3 kvar tar seg av 1 apparat og vurderar dette?

Totalt sett ein bra dag, med mykje lærerikt.

Mvh.
Arnt-Helge Bjerknes
 


Steinrøysa andelsbarnehage 4 timers komprimert-kurs for hele personalgruppen.

"Det var ett kort og svært innholdsrikt kurs, tilpasset alle i personalgruppa. Alle fikk samme forståelse av forhold som kan utgjøre en risiko og ikke minst om hva vi kan gjøre for å forebygge skader
og ulykker. Hovedfokuset var på barna og deres miljø, og ikke bare lover og forskrifter.
Nå kan vidiskutere og vurdere videre med samme utgangspunkt. Det forplikter!
Vårtutfordrende utemiljø gir utfordringer til barna, og arbeidet vårt består i å være tilstede, med kropp og hode, ha det samme oppmerksomhetsnivået.
Vi skal ikke fjerne fjellknauser og utfordrende lekeplassutstyr, men vi skal være der!
Det er våre vurderinger og vårt ansvar!"

Takk for ett flott kurs, som gir oss et godt utgangspunkt for felles videreIK arbeid på utelekeplassen.

For hele personalgruppa i
Steinrøysa andelsbarnehage
Tone S. Holme
daglig leder
Tlf: 6705 1010
web: www.steinroysa.no

 

Ifokus barnehager - halv dag

Som Barnehageleder for iFokus barnehager har jeg i lengre tid vært ute etter å finne gode, praktiske internkontrollrutiner for utelekeplassen. I et mylder av lovverk, krav og forskrifter har jeg lest, søkt hjelp både på nettet, hos fagpersoner og leverandører for på den måten å prøve å tilegne med nok kompetanse på dette området. Tilbudet fra Lekeplasskontrollen kom derfor som servert, da Heyerdahl ringte og foreslo foredragsdag.

Jan Heyerdahl gikk gjennom myndighetskravene for lekeplasser og Internkontroll, samt presenterte et komplett og levende internkontrollsystem for lekeplassen. I løpet av disse 4 timene overbeviste Jan Heyerdahl meg om at han har en bred erfaring, et enormt nettverk som han vet å bruke, god kunnskap om leverandører og marked, utstrakt kompetanse innen sitt fag, og at det er kvalitet i det han leverer.

Som en konsekvens av dette kurset, vurderer vi nå å lage serviceavtale med Lekeplasskontrollen, eller andre som kan dekke vårt behov, slik at vi med sikkerhet kan tilby trygge forhold på våre lekeplasser, garantert og dokumentert av en sertifisert person. Det er også godt å vite at jeg kan spare mye tid, ved at jeg nå får ett sted jeg kan søke kunnskap, ett sted hvor jeg garantert er sikker på å få kvalifiserte svar på mine spørsmål og èn kontaktperson.

Anita Saga
Barnehageleder
iFokus AS  

 


Ringsaker kommune- kveldskurs

Barnehage- og skolelederer i Ringsaker og omegn, ca 25 i tallet, har hatt gleden av å bli utsatt for foredrag om sikkerhet på lekeplasser av Jan Heyerdahl i Lekeplasskontrollen. Resultat:

·         {C}Bedre forståelse for reglementet

·         {C}Mindre behov for å bruke tida til å lufte frustrasjoner

·         {C}Atskillig økt vilje og evne til å avdekke de farligste feilene på lekeplassene og få dem rettet

Foredraget var velkomponert, innholdsrikt, faglig grundig, tydelig og med humoristiske innslag.

Tidsrammen var 4 timer inkl en kort kaffepause. Tida ble fylt til randen....

Vennlig hilsen
Per Lunde
Skole- og barnehageleder ved to virksomheter i Ringsaker kommune.  

 


Kongsberg kommune - halv dag


Enhetsleder park - Marit Nyhus;

Hei!,  akk for en fin gjennomgang idag!

Jeg har følgende tilbakemelding:
Grunnen til at vi ønsket besøk av deg var:  Er vi på rett spor, er det noe nyttsom vi ikke har fått med oss, gjør vi nok, kan vi gjøre ting annerledes......? Det er stadig utskifting av personale, er vi oppdatert på opplæring?  Dagens gjennomgang var svært nyttig i forhold til disse spørsmålene og som opptakt tilet arbeide med å ajourføre systemet vårt. Vi vil nå ta en intern runde på eget system, og vil nok da finneat vi må justere oss litt.
Selv om ditt foredrag ble noe komprimert tror jeg det var tilstrekkelig til å få en felles forståelse for de fremmøtte på at dette er en viktig del av IK-arbeidet for oss alle.  Dette betrakter jeg som en første kontakt overfor en forsamling med tildels noe forskjellig utgangspunkt - så må hver enkelt tjeneste (etat) vurdere sine rutiner opp mot de krav lover og regelverk setter.

Marit Nyhus
Enhetsleder - Park
tlf3286-6483
fax 4816-6483

Barnehagesjef Aud Sperle;

Vi har allerede etablert intern-kontrollsystem som redskap for å sikre uteområdet i barnehagene våre. For oss var det nå tid for å løfte dette fram i bevisstheten igjen - og vurdere nye grep for å sikre kvaliteten. Fagdagen "fra avvik til IK" ba vi om å få gjennomført på 4 timer- altså en "komprimert utgave" fornoen av våre ledere / ressursgruppen. Til tross for tidspresset fikk vi en engasjerende gjennomgang med mange eksempler godt forankret i virkeligheten.   Etter disse timene er vi mye bedre rustet til å  definere områder vi har utfordringer på - og gjennomføre forbedringer.

mvh
Aud Sperle
Enhetsleder Barnehage – Kongsberg kommune

tlf 32 86 64 57
fax 32 86 64 66

 

 

Seljord kommune

Seljord kommune fekk besøk av Jan Heyerdahl frå Lekeplasskontrollen. Då arrangerte vi ein fagdag om regelverket for leikeplassar.  Heyerdahl frå Lekeplasskontrollen tok sjølv kontakt med kommunen, men vi så snart at dette kunne vere nyttig for oss. Kommunen har eit IK-system, og vi har brukbare kartleggjingsrutiner, men vi har i lengre tid følt eit behov for å friske opp rutinane og oppfylgjingsarbeidet.

Vi hadde i utgangspunktet tenkt ein fagdag for styrarar og rektorar, samt tilsette ved teknisk etat, men etter råd frå Heyerdahl, inviterte vi også eigarar av campingplassar i kommunen. Tre av desse møtte, og det blei såleis ein blanda forsamling som hadde denne fagdagen saman. Det erfarte vi som særs positivt. Dei ulike faggruppene hadde mykje å tilføre kvarandre av erfaringar, dessutan gav det meir dynamikk i gruppa at vi hadde så ulik bakgrunn. Det var og veldig positivt at folk frå vedlikehaldsavdelinga og leiar ved teknisk etat var tilstades.  

Vi sette av ein heil dag, med ilagt tur opp til ein av barnehagane i sentrumfor å sjå på ein leikeplass. Programmet var tett, med mykje stoff å komegjennom. Men programmet er variert og profesjonelt bygget opp, med mykje bilete og praktiske døme og oppgåver inni mellom. Dessutan er Heyerdahl artig og interessant å høyre på. Så dagen gjekk fort og deltakarane var særs engasjerte.

Vi fekk framlagt mange døme med bilete og historiar om kor galt det kan sjå ut, og vi fekk praktiske tips om utbetringar og endringar. Dagen var konkret og matnyttig, og heldigvis særs praktisk lagt opp. Det var inga "tørr drøvtygging" på regelverk og lovar.

Eg kan trygt råde alle til å bruke Lekeplasskontrollen til ein slik fagdag!

Helsing Tone Bøhn, pedagogisk konsulent i Seljord kommune.
3840 Seljord. Tlf 350 65 122
tone.bohn@seljord.kommune.no