KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Opplæring i lekeplass-sikkerhet

Kursets intensjon er å bidra til økt kunnskap og forståelse for sikkerhetsmessige forhold på lekeplassen, slik at virksomheter, innbefattet deres personell, kommer opp på et fornuftig nivå i forhold til å bli trygge på egen intern-kontroll og ettersyn.  Med riktig kunnskap kan vi kanskje tillate mer ?
Innarbeidelse av gode rutiner for HMS krever kunnskap om lover og forskrifter.

Vårt motto: «Når du selv forstår hvorfor du skal gjøre noe, da gjør du det»!

Et hoved-fokus retter søkelyset mot; At lekeplasser og oppvekstmiljø skal gi OPPLEVELSER for alle sanser – bidra til å stimulere både sosiale, fysiske og mentale evner og egenskaper…..

OG; at det er Viktig å bidra til å beholde lekemiljøer for mestring og spenning

Internkontrollforskriftens § 5:  Å sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer….


Kurset henvender seg til:

 • Alle nivå:  fra eier/virksomhetsleder til tilsyns-personell – fra planleggere/arkitekter til vedlikeholds personell.
 •  I særlig grad vil vi presisere 1. linja mht tilsyn med barn: Assistentene.  Det er de som er nærmest mht muligheten til løpende å forebygge/avverge uønskede hendelser ettersom de er mest sammen med barna.

Internkontrollforskriftens § 4.  Plikt til internkontroll
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

Kurset har særlig fokus på følgende forhold:

 •  Regelgrunnlaget for lekeplasser: Kort og oversiktlig om myndighetskravene og de utfordringer de stiller til oss.  Hvem har ansvar, og for hva?
 • Barn er i en særstilling som bruker-gruppe – barna leker med det som er, og har svært begrensede forutsetninger for å melde fra om «produkt-feil».  Dette må ivaretas på en ansvarsfull og fornuftig måte
 • Skaper vi unødvendige feller for barna uten å være klar over det?
 • Risikomessig er ikke barn små voksne: Lager vi rutiner for barn ut fra et voksenperspektiv?
 • Hva innebærer IK på lekeplassen?  Motivere til deltakelse i IK-arbeidet!
 • Bli tryggere på å risikovurdere på fornuftig grunnlag: Ikke alt er farlig!!
 • Hva bør vi ha fokus på?
 • Få økt forståelse for hvordan en håndterer tiltak uten å skape nye avvik
   

Kurset legger opp til diskusjoner rundt ulike problemstillinger ut fra kursdeltakernes innspill.  Dette gjør at ingen kurs blir helt like, og inspirerer oss til videreutvikling av kurset med mål om ytterligere fokus for å imøtekomme deltakernes behov for informasjon og overføring av kunnskap.

Formidlingsform:

«Jeg hører og glemmer, jeg ser og husker, jeg gjør og forstår»

Kurset er basert på tanken om at bilder sier mer enn 1000 ord. Med bred bruk av bilder med konkrete eksempler på situasjoner vi jobber med – relateres stoffet direkte til lekeplassanvarliges hverdag.  Risiko-Situasjoner og forhold rundt disse blir umiddelbare, gjenkjennbare og innlysende….

Manglende opplæring av ansatte i forhold til oppgaver og ansvar er et hoved-avvik DSB finner ved sine tilsyn.  Les mer HER og HER