KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Om bransjen

HVEM   gjør  HVA   og   HVORFOR  …eller omvendt
 

Bransje er betegnelse på en inndeling av næringslivet etter sektor. Aktørene innenfor en bransje er både selgere og kjøpere av produktene innen for den gjeldende bransjen. Mange bransjer har egne bransjeorganisasjoner for aktørene.
I bransjen «Sikkerhet i barns lekemiljø» kommer en del lover og forskrifter til anvendelse, bl.a. de som er knyttet opp mot produkter og forbrukertjenester og som regulerer ansvar, plikter og rettigheter. Videre også de som regulerer krav til lekeplasser og lekeplassutstyr.
Lover og forskrifter ligger som en overordnet «rettesnor» for de ulike aktørenes plikter og rettigheter, ansvar og oppgaver i forhold til de ulike rollene de har, eller til de tjenester de tilbyr. 

 

Bukken som passer havresekken….

Enhver bransje utfordres ved at noen aktører har sammenblandede roller, skjulte agendaer osv. Denne bransjen er intet unntak.
Slike forhold skaper først og fremst forvirring for kjøpsleddet, og kan også være vanskelig å oppdage om en ikke gjør sine undersøkelser. Uheldige ringvirkninger kan oppstå på flere plan, eksempelsvis om den samme aktøren som selger lekeplassutstyret også utfører det årlige hoved-ettersynet, eller om den samme aktøren tilbyr tiltaksarbeider etter å ha solgt/levert/montert lekeplassutstyr eller utført et hoved-ettersyn.
Om formålet med det årlige hovedettersynet er å få en rapport som objektivt rapporterer faktiske avvik og øvrige anmerkninger iht regelverket, så er det vesentlig at den som utfører ettersynet ikke har noen annen agenda enn akkurat det.
 
ISO-standard 17020 stiller strenge krav til organer som utfører inspeksjoner i forhold til dette. Denne standarden ligger til grunn for våre tjenester. Les mer om vårt formål HER.

Les mer om "Bukken og Havresekken" løsninger ved lekeplasskontroll.
Forbrukerinspektørene (FBI) i NRK avslører:  Les saken HER  

Se innslaget fra FBI på nett-TV  HER
Private barnehagers Landsforbund (PBL) kommentarer til FBI - HER


Oversikt over aktører som på ulike måter er knyttet til bransjen:

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap;  Statlig forvaltningsorgan underlagt justis- og beredskapsdepartementet. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, og være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap; Statlig forvaltningsorgan underlagt justis- og beredskapsdepartementet. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, og være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

 

Miljørettet helsevern

Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunen, men Helsedirektoratet har ansvaret for å følge med på utviklingen innenfor feltet.
Les mer HER

Ulykker som fører til personskade er en stor utfordring for folkehelsen.  HER

Frivillige organer og forum:

Norsk Sertifisering AS: et akkreditert bransjeorientert og uavhengig sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet, og er pr. i dag det eneste organet som tilbyr sertifisering for lekeplassinspektører. 
Se våre inspektører HER

 

Norsk Lekeplassforum en frivillig organisasjon for aktører som arbeider med sikkerhet i barns lekemiljø. NLF representerer ingen offentlig godkjenningsordning for lekeplassutstyr i Norge. «NLF har som mål å heve kunnskapsnivået i Norge innen dette fagområdet og å utdanne personale som skal ha ansvar for blant annet årskontroll av lekeplasser. Vi samarbeider med Norsk Sertifisering om ordningen».


Salgsledd/tilbydere:

·         Lekeplassutstyrsinspektører/firma som tilbyr tjenester for ettersyn og kontroll

Godt råd:  Be om demo på tilstands-rapport, og på hvilket grunnlag kontrollene blir utført.  Her er det store variasjoner blant leverandørene. Noen aktører kontrollerer kun etter EN:2008.  Les mer HER og HER

·         Lekeplassutstyrsleverandører / fallunderlagsleverandører

·         Landskapsarkitekter (planlegging, nyetablering, endringer osv.)

·         Anleggsgartnere: Montering, vedlikehold og tiltaksutføring


Kjøpsledd:

·         Eiere og driftere av lekeplasser:  kommuner, private barnehager og skoler, Borettslagvelforeninger,
          Hoteller,  Campingplasser, andre offentlige lekeplasser/rasteplasser osv.