KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Om våre tjenester 

Årlig hoved-ettersyn

Årskontrollen gjennomføres av erfarne og sertifiserte inspektører iht det samlede myndighets-krav for lekeplasser/lekeplassutstyr i Norge. 
Les mer om regelverket HER.
De sjekker alt utstyr for feil og mangler (avvik fra krav) og dette rapporteres til eier/den som har bestilt kontrollen i en tilstandsrapport. Rapporten leveres samme dag som kontrollen er utført, og gir et sammendrag over påviste avvik for hvert kontrollerte utstyr med enhetlige beskrivelser av alle avvik som er funnet - gradert iht konsekvensgrad. God bildedokumentasjon med detaljbilder gjør det enkelt for virksomheten å se hvor avvikene befinner seg og hva det dreier seg om. 

Det kan i tillegg leveres forslag til tiltak for hvert beskrevne avvik som legges direkte i rapporten.

Om feil og mangler: Eier er selv ansvarlig for å utbedre de avvik (feil og mangler) som er påvist ved kontrollen.
Vår oppgave i Lekeplasskontrollen er ikke å utføre reparasjoner (tiltak), kun å kontrollere og dokumentere det vi finner.

Ingen godkjennings-ordning i Norge; Et årlig hoved-ettersyn innebærer ikke at lekeplassen/lekeplass-utstyret er “godkjent” eller at “alt er i orden”, kun at det er kontrollert iht myndighets-krav. Det finnes faktisk ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr i Norge. Tilbyder/eier av lekeplassen er selv ansvarlig for tilstrekkelig og riktig ettersyn og vedlikehold slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper er opprettholdt og tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav - les mer HER.

Som ansvarlig for virksomheten skal du sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende krav. Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges.

Dette innebærer å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter, samt å sørge for at IK/HMS blir overvåket og gjennomgått for å sikre at det fungerer som forutsatt.

De samlede lover og forskrifter som gjelder for lekeplassen/ lekeplassutstyret ligger til grunn for våre tjenester.  
God oppfølging i en fase er nødvendig i dette arbeidet for å komme inn i et godt og fornuftig spor.   Vi har derfor valgt å gi best pris på 3-årige avtaler.  Et langsiktig samarbeid belønnes med gode rabatter, og sikrer samtidig forutsigbarhet for alle parter.
 

 KURS og OPPLÆRING - se egne sider HER

img_37.jpg

IK/HMS-system tilrettelagt for lekeplassen

Lekeplasskontrollens IK-system er konkret og praktisk tilrettelagt iht internkontroll-forskriften, ivaretar myndighetskravene og er skreddersydd for lekeplassen/utelekeområdet.  Det inneholder sjekklister med beskrivelse av kontrollpunkter for lekeplassutstyr, fallunderlag og uteareal iht lov/forskrift og NS-EN 1176 (standarden for lekeplassutstyr). Sjekklistene er inndelt i anbefalt hyppighet for jevnlige ettersyn. 
Virksomhetens HMS-arbeide skal dokumenteres skriftlig, og systemet har alle nødvendige skjemaer som dekker disse behovene. Det årlige hoved-ettersynet skal sikre at virksomhetenes eget internkontrollarbeide fungerer iht formål og hensikt. 

Eks. på tilbakemelding fra bruker:

Me opplever at systemet er eit praktisk og nyttig verktøy som gjer jobben enklare og ikkje minst tydelegare å gjere. Alt er beskrive, kva som skal gjerast og når det skal gjerast. Det er bra!”

E-mailtjeneste/telefonsupport

Som oppfølgende assistanse leverer vi også rådgivning og bistand som support i forhold til sikkerhetsmessige spørsmål for lekeplasser.   Dette kan eksempelvis dreie seg rundt spørsmål hvilke regler som gjelder i et gitt forhold, hvordan en kan sikre at nytt utstyr tilfredsstiller kravene, spørsmål vedrørende plassering av lekeapparater, endring av leke-området og hvordan dette kan slå ut i forhold til regelverket osv.  Med denne tjenesten søker vi å være behjelpelige der vi kan. Tjenesten kan opprettes som et enkelt årlig abonnement.  Be om pris ved å sende oss en mail.  Se eksempel HER
 

Kontroll-gjennomføring og logistikk

Vi er landsdekkende, og planlegger våre reiseruter ut fra en miljø/kosteffektiv logistikk og legger opp hensiktsmessige besøksrekkefølger.  Reiserutene er del av et totalt planlagt gjennomførings-program og reise-kostnadene fordeles på antall virksomheter som er med.  Alle virksomheter følges opp årlig med ca. 12 måneders intervall om ønskelig. Det kan også avtales kontroller annet hvert år om dette er ønskelig.