KONTAKT OSS

post@lekeplasskontrollen.no
Telefon: 3595 5161
Mobil: 9017 8241

Regelverket for lekeplasser

Krav til lekeplassutstyr i Norge er gitt i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr:

§ 1.Formål
Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det

Forskriften stiller krav til både nytt og eksisterende lekeplassutstyr til kollektiv bruk, uavhengig av hvor det er plassert.
Utstyr som er i overensstemmelse med anerkjente normer vil oppfylle kravene i forskriften med mindre forskriften inneholder strengere bestemmelser. Hvis et utstyr har risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente normer, må disse vurderes særskilt.

 • Les mer om sammenhengene i regelverket / om MRS: HER

 • Les mer om bransjen: HER

Det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr i Norge.  Les mer HER

I Intern-Kontroll-forskriften § 4 første ledd ligger også at den som er ansvarlig har plikt til å sørge for at internkontrollen blir overvåket og gjennomgått for å sikre at den fungerer som forutsatt. I dette ligger en plikt til at internkontrollen vurderes kontinuerlig slik at mangler kan fanges opp. Innbakt i plikten ligger også at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. en revisjon av hele det systematiske arbeidet jf. § 5 annet ledd nr. 8.


I Intern-Kontroll-forskriften § 4 første ledd ligger også at den som er ansvarlig har plikt til å sørge for at internkontrollen blir overvåket og gjennomgått for å sikre at den fungerer som forutsatt. I dette ligger en plikt til at internkontrollen vurderes kontinuerlig slik at mangler kan fanges opp. Innbakt i plikten ligger også at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. en revisjon av hele det systematiske arbeidet jf. § 5 annet ledd nr. 8.

MÅ vi ha kontroll/ettersyn av lekeplassen?  
Spørsmål og svar fra DSB
 

§3. Hvem som er ansvarlig
Produsenter, leieprodusenter, ervervsimportører, distributører, detaljister og andre som omsetter, formidler eller på annen måte behandler lekeplassutstyr er ansvarlige for at kravene i forskriften er oppfylt.

Om vedlikehold og ettersyn av lekeplassutstyr - §16;  Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

§4. Med lekeplassutstyr forstås alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek.
Med dette menes også installasjoner som er satt opp på dugnad, egenprodusert eller elementer som er satt inn på en lekeplass i den hensikt at barn skal leke med det, eller at det inviterer til lek.  

§4. Med lekeplass menes ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek. Innendørs lekeplasser er også omfattet.
Med dette menes også områder som tilrettelegges med aktivitets-elementer som er ment for lek, og inviterer til lek. Eksempelvis om man tilrettelegger for lek i et skogholt med selvbygde installasjoner, klatrelek, tau-lek etc.
 

Mangelfull tryggleikskontroll. Tilsyn frå DSB avslører mangelfulle rutinar for å sikre tryggleiken ved leikeplassutstyret. 
Les mer fra DSB’s sider: HER 

Sikkerhet på «Lekeland»; Etter å ha blitt kjent med enkelte uhell på lekeland, vurderer DSB nå hensiktsmessige tiltak for å sikre at eierne av lekeland virkelig forstår det strenge kontroll- og vedlikeholdsansvaret de er underlagt. (2014)  Les mer HER

 

Oversikt over myndighetskrav for lekeplasser i Norge.

DSB informerer:

Trampoliner:

 • Skjerpede sikkerhetskrav til trampoliner
  Trampoliner til hjemmebruk regnes nå som leketøy. Dermed skjerpes sikkerhetskravene. Et av kravene er at sikkerhetsnett og kantbeskyttelse skal følge med trampolinen.

 • Sikkerhetstips fra DSB's side "Sikker hver dag" HER og HER

 • Lag regeler for bruk HER

 • Fra Regelhjelp HER

 • Om lekeplassutstyr: Fra Regelhjelp HER

 • Send inn en bekymringsmelding til DSB -Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap - tilsynsmyndigheten for lekeplassutstyr - HER. Eller send e-post til: postmottak@dsb.no

 • Om lekeland : HER